Com crear un usuari de SQL Server amb rols de sysadmin sense tenir accés al usuari sa?

Moltes vegades es necessari poder tenir accés a una base de dades de Microsoft SQL Server i desconeixem la contrasenya del usuari ‘sa’

Hi ha moltes opcions per poder eliminar o crear una nova contrasenya del usuari ‘sa’, però a vegades pot ser contraproduent perquè algunes aplicacions ens poden deixar de funcionar.

Si necessitem poder accedir amb privilegis de sysadmin en el servidor de SQL, el que podem fer es crear un nou usuari que ens permeti poder accedir i gestionar el nostre servidor de SQL.

El primer que tindrem que fer es obrir una finestra de CMD amb privilegis d’administrador, i executar la sentencia NET START per poder visualitzar els serveis que tenim :

sql1

Hem de localitzar el servei i instancia de SQL que volem crear el usuari :

sql2

Quan ja tinguem clar quina instància és tindrem que aturar el servei de SQL, i iniciar-lo de nou amb el paràmetre /m per indicar que volem treballa amb el User Single Mode

sql3

Ara ja podem executar la comanda osql per poder accedir a la instancia del SQL i crear el usuari, la sintaxis serà osql -S nom_equip\nom_instancia -E

sql4

Dins del OSQL tindrem que crear el usuari i assignar els permisos que volem, per exemple, crearem el usuari administrador amb contrasenya 12345

sql5

Desprès d’executar aquestes ordres farem un QUIT per sortir del OSQL

Ara només caldrà aturar el servei, i tornar-lo a iniciar sense la opció de /m

sql6

Ara ja podem iniciar sessió amb el Management Studio amb el nou usuari

sql7

 

 

Script per automatitzar la instal·lació del projecte Open365 sobre Ubuntu 14.04

Si voleu testejar la versió beta del projecte Open365, es necessari disposar d’una instal·lació de Ubuntu o Fedora, instal·lar els requisits previs i seguir les instruccions per fer-ne la instal·lació.

El requisits principals són els paquets docker, docker-compose, python3, ldap3, pymongo i algunes llibreries adiccionals.

Per poder automatitzar tot el procès es pot utilitzar aquest petit script que he realitzat que ha estat testejat sobre Ubuntu 14.04 i sembla que no dona problemes (descarregar).

#!/bin/bash
#———————————————————————-
# Script de instalacion automatizada de Open365
# by Josep Tomas – 2016
# Testeado en Ubuntu 14.04
#———————————————————————-
# –
# –
# Añadir usuario y aplicar los cambios
#————————————–
echo “*** Añadir usuario $USER en el grupo sudo ***”
sudo gpasswd -a $USER sudo > nul
exec su -l $USER
id
sleep 4
# Actualitzar el sistema
#——————————
echo “*** Actualizar el sistema ***”
sudo apt-get update > nul
# Instalar el paquet docker
#——————————
echo “*** Instalar el paquete docker ***”
wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
# Añadir usuario y aplicar cambios
#—————————————
echo “*** Añadir el usuario $USER en el grupo docker ***”
sudo usermod -aG docker $USER > nul
exec su -l $USER
id
sleep 4
# Instalar docker-compose
#——————————
echo “*** Instalar el paquete docker-compose ***”
sudo apt-get -y install python-pip > nul
sudo pip install docker-compose > nul
# Instalar los paquetes necesarios para Open365
#———————————————–
echo “*** Instalar requisitos necesarios de Open365 ***”
sudo apt-get -y install python3 > nul
sudo apt-get -y install python3-pip > nul
sudo apt-get -y install libmysqlclient-dev python3-dev > nul
sudo pip3 install mysqlclient > nul
sudo pip3 install pymongo > nul
sudo pip3 install ldap3 > nul
sudo pip3 install requests > nul
sudo apt-get -y install unzip > nul
# Descargar el paquete Open365
#——————————
echo “*** Descargar el paquete Open365 ***”
wget https://github.com/Open365/Open365/archive/master.zip
# Descomprimir el paquetes Open365 (master.zip)
#————————————————
echo “*** Descomprimir el paquete ***”
unzip master.zip
# Ejecutar el script de instalacion
#————————————–
echo “*** Ejecutar el script de instalacion ****”
sleep 4
cd Open365-master
sudo ./open365 install

Espero que us pugi servir d’ajuda i si detecteu algun error poder-ho comunicar-ho i millorar.

Una vegada tingueu descarregat o creat el script només caldrà donar permisos d’execució i iniciar :

chmod +x preOpen365.sh

./preOpen365.sh

By Josep Tomas Posted in Linux

Com importar dades en el Excel des de un servidor de SQL Server?

Moltes vegades es necessari poder importar dades en el Excel des de la nostra base de dades de gestió, per exemple el nostre ERP.

Podem importar fàcilment des de un servidor de SQL Server seguint aquest petit video-tutorial.

Només ens caldrà saber unes dades bàsiques del nostre servidor :

  • La IP o nom del servidor de SQL Server
  • El nom d’instància de SQL Server
  • El usuari de connexió del SQL Server
  • Contrasenya de connexió del SQL Server

En alguns casos, ens pot fer falta conèixer també el port TCP que fa servir el SQL per escoltar les connexions.